slideheader6
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader10
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader11
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader9
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader8
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader0
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader3
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader5
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
slideheader2
Niepubliczne Przedszkole
im. Jana Brzechwy w Pucku
Procedura
dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
 
Przyprowadzanie dzieci
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie.
2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godziny 6.00 przez rodziców/opiekunów
3. Rodzice/opiekunowie rozbierają dziecko w szatni.
4. Rodzice/opiekunowie wprowadzają dziecko do sali i powierzają pod opiekę nauczycielowi grupy.
5. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali i zasygnalizowania przez rodzica przekazania dziecka pod opiekę nauczycielowi.
6. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
7. Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie.
8. W trosce o zdrowie innych dzieci, w przypadku podejrzeń nauczyciela o chorobie dziecka (kaszel, katar, gorączka, wysypka i inne), nauczyciel powinien poprosić rodziców dziecka o aktualne zaświadczeni o stanie zdrowia dziecka.
9. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielom aktualnych telefonów kontaktowych (szczególnie numerów telefonów komórkowych).
 
Odbieranie dzieci
1. Dzieci, których rodzice deklarowali pobyt w przedszkolu na pół dnia należy odbierać do godziny 12.00
2. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców, bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
3. Wydanie dziecka osobom innym, niż rodzice, może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców
i złożonego u nauczyciela grupy.
4. Dziecko może zostać wydawane osobie niepełnoletniej jedynie w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia rodzica o przejęciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w trakcie powrotu do domu.
5. Odpowiedzialność nauczyciela oraz innych pracowników zatrudnionych w przedszkolu, kończy się z chwilą odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna.
6. Rodzice, bądź osoby upoważnione przez nich, ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odbieranego przez nich dziecka, od momentu jego odebrania z grupy przedszkolnej.
7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone prawomocnym wyrokiem sądowym.
8. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.  
9. Dyrektor wydaje dyspozycje nauczycielowi, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.
10. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.
11. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
12. Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko nie może być wydane z przedszkola osobie, która jest nie upoważniona na piśmie.
13. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica
z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
14. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.  
15. W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji
o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje
z dzieckiem w placówce.
16. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.
17. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
18. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
19. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie internetowej przedszkola w celu szczegółowego zapoznania się
i przestrzegania.